Årsmöte och stadgar

En ideell föreningen är till för dess medlemmar och årsmötet är det stället där du som medlem direkt kan påverka föreningen! Styrelseuppdraget är en förtroendeuppgift och är sedan under året det bestämmande delen i föreningen. Det senaste ordinarie årsmötet hölls den 13 mars 2017. Ett extra årsmöte hölls den 8 maj. 

Årsmöteshandlingar hanteras elektroniskt, i enlighet med föreningens miljöpolicy.
Två veckor innan årsmötet kan medlemmar mejla in till friskissvettiskiruna@hotmail.com och begära handlingar. För att få handlingar skickade till sig behövs medlemsnummer och namn anges.

 För att få rösta på årsmötet ska medlemskap vara löst 4 veckor innan årsmöte.
 
Så här skriver du en motion>>
Friskis&Svettis Kiruna stadgar

Ärenden på ordinarie årsmöte:
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet
4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
5. Fastställande av dagordning och procedurregler
6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorns berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Behandling av och beslut om propositioner
13. Behandling av och beslut om motioner
14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
15. Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen
16. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år
17. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella suppleanter för en tid av ett år, med för suppleanterna fastställd turordning
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år
19. Fastställande av valberedningens arbetsordning
20. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande
21. Övriga frågor
22. Avslutande av årsmötet 

Protokoll från årsmötet 

Styrelsen ska, enligt stadgarna, göra det justerade protokollet tillgängligt senast fyra veckor efter årsmötet. För verksamhetsåret 2016 kommer det att vara tillgängligt från 11 april, 2017.

Missade du årsmötet kan du, mot uppvisande av medlemskort i Friskis&Svettis Kiruna, läsa protokollet i anslutning till träningspassen. Prata med någon av värdarna!